Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas/valdytojas – UAB "Eleoras", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinė yra Kirtimų g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 301297536, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

1.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, Valdytojo klientas, kurio asmens duomenis tvarko Valdytojas.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, Duomenų valdytojo klientu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.5. Automatinis būdas - reiškia duomenų tvarkymo veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

1.6. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Valdytoju yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

1.7. Taisyklės – Valdytojo direktoriaus įsakymu patvirtintos šios UAB "Eleoras" asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės reglamentuoja Valdytojo atliekamo Asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką, Valdytojo ir jo Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – prekių pirkimo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje sutarties sudarymas ir tiesioginė rinkodara. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo bei tikslumo principais.

2.4. Valdytojas Taisyklių 2.3. punkte nurodytu tikslu tvarko tokius Duomenų subjektų Asmens duomenis:

(a) vardas

(b) pavardė

(c) prekių pristatymo adresas

(d) elektroninio pašto adresas

(e) telefono numeris

(f) elektroninėje parduotuvėje www.mastercity.lt ir www.weld.lt padarytų užsakymų istorija

2.5. Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą (įskaitant bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis), taip pat šiomis Taisyklėmis.

 

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Valdytojo įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones.

3.2. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik tie Valdytojo Darbuotojai, kuriems tai yra būtina jų darbinių funkcijų vykdymui. Valdytojo paskirti pardavimų vadybininkai gali naudoti Asmens duomenis tik kliento užsakymo paruošimui ir atidavimui/išsiuntimui, o kitus veiksmus su Asmens duomenimis (pvz., tvarkymas, saugojimas, rikiavimas, apjungimas, klasifikavimas, taisymas ar trynimas) gali atlikti tik Valdytojo įsakymu paskirtas asmuo.

3.3. Kiekvienas Darbuotojas, kuris paskirtas tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

3.4. Darbuotojas privalo:

(a) saugoti Asmens duomenų paslaptį;

(b) tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis;

(c) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens duomenų;

(d) nedelsiant pranešti Valdytojo vadovui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Asmens duomenų saugumui.

3.5. Duomenų subjekto Asmens duomenys, surinkti tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugomi Klientų duomenų bazėje. Asmens duomenys Klientų duomenų bazėje yra taisomi kai:

(a) prekės/ paslaugos užsakymo metu patikslinus Asmens duomenis nustatomi netikslumai (pvz. pasikeitė adresas, pavardė ir pan.);

(b) asmuo pats susisiekė su Valdytoju ir informavo apie pasikeitusius ar neteisingai užfiksuotus asmens duomenis.

3.6. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Valdytojo vadovas ar jo paskirtas Darbuotojas.

3.7. Darbuotojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar panašaus pobūdžio sutartis su Valdytoju, arba kai Valdytojo vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

3.8. Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

 

4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

4.1. Duomenų subjektas, pateikęs Valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus Valdytojui rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu, faksu ar el. paštu.

4.2. Valdytojas, gavęs Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

4.3. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus Valdytojui rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, faksu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Valdytojas, gavęs tokį prašymą, nedelsdamas patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdamas ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ar sustabdo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

4.4. Valdytojas nedelsdamas praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

4.5. Duomenų subjektas turi teisę nenurodydamas jokių motyvų nesutikti, kad Valdytojas tvarkytų jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais išreiškia tiesioginio kontakto su Darbuotoju metu arba rašytine forma asmeniškai, paštu, faksu ar elektroninių ryšių priemonėmis.

4.6. Duomenų subjektas turi teisę į duomenų perkeliamumą, t.y. turi teisę gauti susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Minėta informacija turi būti pateikta glaustai, lengvai matomu, suprantamu ir aiškiai įskaitomu būdu.

4.7. Duomenų subjektas turi teisę būti pamirštam.

4.8. Valdytojas užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

 

5. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas

5.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato Valdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija.

5.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:

(a) netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (Asmens duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, ir kt.);

(b) tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į patalpas, Asmens duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis nustatytų taisyklių tvarkant Asmens duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio viruso platinimas, Asmens duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);

(c) netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.). Vykdydamas veiklą Valdytojas ir jo Darbuotojai nuolat atsižvelgia į egzistuojančius rizikos veiksnius ir deda nuolatines pastangas juos maksimaliai sumažinti/ jų išvengti.

 

6. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės

6.1. Siekdamas užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Valdytojas įgyvendina/ numato įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:

(a) administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų tvarkymo, personalo supažindinimo su Asmens duomenų apsauga ir kt.);

(b) techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Valdytojo patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);

(c) komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos.

6.2. Prieiga prie Asmens duomenų suteikiama tik tiems Darbuotojams, kuriems ji yra reikalinga jų darbinių funkcijų įgyvendinimui. Su Asmens duomenimis konkretūs Darbuotojai gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti jiems yra suteiktos teisės pagal jų užimamas pareigybes ir atliekamas darbines funkcijas.

6.3. Prieigai prie Klientų duomenų bazės yra suteikiami unikalūs slaptažodžiai, kurių konfidencialumas užtikrintas. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus Darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.

6.4. Užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi Asmens duomenys, saugumas.

6.5. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas Darbuotojas(-ai) privalo užtikrinti, kad viename kompiuteryje esančios Asmens duomenų rinkmenos nebūtų „matomos“ iš kitų kompiuterių; kompiuterizuotose darbo vietose nuolat naudojamos ir periodiškai atnaujinamos antivirusinės programos.

6.6. Informacinių sistemų testavimas niekada nevykdomas su realiais Asmens duomenimis.

 

7. Asmens duomenų tvarkymo terminas

7.1. Valdytojas nustato sekančius Asmens duomenų tvarkymo terminus:

(a) Asmens duomenys ir užsakymų istorija saugomi ir gali būti tvarkomi tol, kol nepasibaigs paskutinės nupirktos prekės garantinis laikotarpis. Jei nupirktos prekės neturi garantinio aptarnavimo laiko – duomenys saugomi 12 mėnesių.

(b) Tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys saugomi ir tvarkomi tol, kol nebus gautas Duomenų subjekto prašymas atsisakyti naujienlaiškio siuntimo.

7.2. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

 

8. Asmens duomenų judėjimas

8.1. UAB „Eleoras“ perduoda Asmens duomenis tik kurjerių tarnybai, su kuria tuo metu bendradarbiauja, ir tik tuo atveju, jei Duomenų subjektas sutiko, kad jo duomenys būtų perduoti, siekiant įvykdyti Duomenų subjekto užsakymo pristatymą.

8.2. Bendrovė gali perduoti kurjerių tarnybai tik sekančius Duomenų subjekto duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris – tai minimalus duomenų rinkinys, reikalingas įvykdyti prekės pristatymą Duomenų subjektui.

8.3. Jokioms kitoms trečiosioms šalims Bendrovė Asmens duomenų neperduoda.

8.4. Asmens duomenys kurjerių bendrovei yra perduodami elektroniniu pavidalu, užpildant atitinkamą siuntos pristatymo prašymą kurjerių bendrovės tinklapyje. Bendrovės atstovams kurjerių tarnyba suteikė unikalų slaptažodį, skirtą prisijungti prie kurjerių bendrovės tinklapio, todėl Asmens duomenys yra perduodami saugiai.

 

9. Atsakomybė

9.1. Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Valdytojo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

10.2. Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.